Người thiết kế Logo: Lê Văn Thành 

Năm thiết kế: 10/2011